کاردانی امور اداری

تعریف و هدف دوره ی کاردانی حرفه ای مدیریت – امور اداری

  • تدوین دوره کاردانی حرفه ای امور اداری علاوه بر اهداف آموزشی فوق به دنبال دستیابی به اهداف زیر بوده است. – آشنایی رده هایی از نیروی اجرایی و اداری در تشکیلات سازمان با وظایف مدیران (به ویژه برنامه ریزی و سازماندهی) – کمک به مدیران در شناسایی ودستیابی به اهداف سازمان – ارتقاء دانش و مهارت لازم در سطح سازمان در انجام عملیات امور اداری – حلقه ارتباطی بین مدیران، کارشناسان و دیگر کارکنان.

سر فصل دروس دوره ی کاردانی حرفه ای مدیریت – امور اداری

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم