انتظامات

سید محمد غیاثی

شرح وظایف انتظامات

 1. برخورد مناسب با ارباب رجوع
 2. حفظ و حراست واحد مربوطه، مناظر، محوطه و نظاير آن طبق دستورات صادره از مقام مافوق
 3. كنترل ورود و خروج افراد، وسايط نقليه، حمل و نقل اموال، تجهيزات و اثاثيه و ساير كالاها طبق دستور و ثبت دردفاتر مربوطه
 4. پيش بيني لازم به منظور جلوگيري از بروز آتش سوزي، خرابي، دزدي و خراب يهاي غيرمترقبه در ساختمان، اموال،كالاها و تجهيزات تحت كنترل
 5. اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير آتش سوزي، دزدي و خرابي به مسئولين بيمارستان و نيروي انتظامي وانجام اقدامات احتياطي اوليه
 6. گزارش و شرح كليه پيشامدها در مدت نگهباني و تحويل به شيفت بعد
 7. پاسخگويي به مكالمات تلفني، ارسال نامه هاي مربوطه، راهنمايي بين كاركنان و ارباب رجوع و هماهنگي بين مراجعين و كاركنان ذيربط
 8. همكاري در خروج همراهان بيماران بعد از ساعت ملاقات و در صورت لزوم غير از ساعت ملاقات
 9. استفاده از لباس فرم نگهباني
 10. حضور مستمر در بخش و در صورت نياز به ترك بخش اطلاع به مسئول شيفت و تعيين جايگزين
 11. کنترل ونظارت بر ورود وخروج پرسنل وگزارش موارد تردد بدون هماهنگی
 12. انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق