دفتر ریاست دانشگاه

 • دکتر مرتضی طاهر پور خلیل آباد (مدیر حوزه ریاست)
 • دکتر محمدعلی محرومی (مسئول حوزه ریاست)

شرح وظایف :

 • هماهنگی جلسات ریاست محترم دانشگاه
 • هماهنگی جهت برگزاری جلسات در سالن کنفرانس
 • پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعات
 • دریافت روزانه نامه ها از دبیرخانه و ارجاع مجدد آن ها پس از پاراف ریاست محترم دانشگاه به دبیرخانه
 • بررسی و پیگیری مشکلات و گزارش های ضروری دریافتی از سوی دانشجویان و انتقال آن به ریاست محترم دانشگاه
 • هماهنگی روزانه جهت ملاقات برای دانشجویان و ارباب رجوع وتامین خواسته های آنان در مواردی که بدون ملاقات با ریاست محترم دانشگاه میسر باشد.
 • مطالعه نامه هایی که توسط دانشجویان یا افراد متفرقه برای ریاست تحریر گردیده ،ارجاع آن به بخش های مربوطه یا ارائه آن به ریاست محترم دانشگاه
 • آماده و تهیه نمودن پیش نویس نامه های ارجاعی از ریاست دانشگاه
 • تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست دانشگاه
 • تهیه گزارش از جلسات ماهانه و مهم روزانه ریاست دانشگاه
 • انجام امور مربوط به قسمتهای مختلف حوزه ریاست
 • انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام فوق

به صورت کلی می توان گفت پیشگیری از وقوع تخلف و بروز فساد از طرق :

 1. نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده
 2. نقش اصلاح کننده یا درمان کننده .
 3. نقش جداکننده از سیستم .