کاردانی روابط عمومی

تعریف و هدف دوره ی کاردانی حرفه ای روابط عمومی

دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی در قالب آموزش های مهارت و فناوری به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارت های عملی در روابط عمومی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند.

سر فصل دروس دوره ی کاردانی حرفه ای روابط عمومی

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم