ریاست دانشگاه

سیدمحمدجواد انوشه

  • دکترای تخصصی(Ph.D) فقه و حقوق جزا
  • رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی هتل مجلل درویشی
  • دبیر شبکه جامع دانشگاههای استان خراسان رضوی
  • عضو اصلی کارگروه فرهنگی و اجتماعی دستگاههای اجرائی استان خراسان رضوی
  • رئیس گزینش اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • عضو فعال کانون بسیج اساتید دانشگاههای استان خراسان رضوی