مدیریت امور مالی

سید حسین حسینی (مدیر امور مالی و اداری)


سمیرا عابدی
 (کارشناس امور مالی)

شرح وظایف مدیریت امور مالی :

 1. مدیریت مالی و معاونت اداری دانشگاه هتل مجلل درویشی
 2. شرح وظایف معاونت اداری دانشگاه به شرح زیر می باشد :
 3. – همکاری با رئیس دانشگاه هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.
 4. – رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روشهای کار در واحدهای مختلف.
 5. – ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود.
 6. – نظارت برانجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع و صحیح و بموقع کارکنان مالی و اداری و تدارکاتی و خدماتی بین واحدهای دانشگاه با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها.
 7. – نظارت بر انجام امور استخدامی و تأمین نیاز نیروی انسانی دانشگاه در چهارچوب ضوابط و مقررات مورد عمل.
 8. – اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت کلی بر حسن اجرای آن در دانشگاه در چهارچوب قوانین و مقررات جاری.
 9. – استقرار نظام طبقه بندی مشاغل و نظارت بر حسن اجرای آن.
 10. – برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با هماهنگی مسائل اداری و مالی دانشگاه.
 11. – اداره امور رفاهی کارکنان دانشگاه و ایجاد امکانات لازم در آن مورد.
 12. – همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و مالی دانشگاه.
 13. – نظارت بر حسن اداره امور مالی و حسابداری دانشگاه و مراقبت در اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی.
 14. – نظارت بر تدارکات و تأمین به موقع لوازم، و مسائل و تجهیزات واحدهای مختلف دانشگاه.
 15. – نظارت بر انجام کلیه امور خدمات عمومی، فنی و تأسیاتی و تعمیراتی، تزئینی و بهداشتی محیط دانشگاه.
 16. – نظارت بر انجام کلیه امور حقوقی دانشگاه، جهت استیفای حقوق دانشگاه در مراجع ذی صلاح.
 17. – ارائه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی لازم در زمینه وظایف مربوطه به مقامات و مراجع ذیربط دانشگاه.
 18. – شرکت در شوراها و جلسات مربوطه جهت اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری و مالی به منظور هماهنگی امور مذکور با دیگر فعالیتهای دانشگاه.
 19. – پیشنهاد نصبب و عزل مدیران و سرپرستان واحدهای تابعه به ریاست دانشگاه.