کاردانی میهمانداری هواپیما

تعریف و هدف دوره ی کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما

میهمانداری هواپیما بر خلاف تصور عام حرفه ای است که با ایمنی مسافر ارتباط دارد و پذیرایی تنها بخشی از وظایف خطیر یک میهماندار می باشد به گونه ای که سازمان های بین المللی هواپیمایی (ایکائو، یاتا و …) این حرفه را در ردیف مشاغل حساس در نظر گرفته اند لذا دوره ی کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما جهت رسیدن به هدف فوق که همانا حفظ ایمنی مسافر می باشد تعریف می گردد.

سرفصل دروس دوره کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم