کارشناسی مدیریت هتل داری

تعریف و هدف دوره کارشناسی هتلداری

این دوره مشتمل بر سلسله دروسی است که امکان ارتقاء سطح دانش ومهارت نیروهای مورد نیاز صنعت را نه تنها تامین بلکه زمینه های اشتغال را بهینه سازی می کند .علوم مورد وصف در این دوره نیاز های مهارتی یک مدیر را نشانه گرفته و وظایف اورا در قالب حرفه ای تشریح میسازدو این امکان فراهم میگردد تا در بخش عملیاتی ان را تجربه کند.

سر فصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم