کارشناسی مدیریت گردشگری

تعریف و هدف دوره ی کارشناسی مدیریت گردشگری

  • کارشناسی ناپیوسته مدیریت گردشگری زمینه های آشنایی علاقمندان را به مباحث جدیدروز و روز صنعت فراهم ساخته و در عین حال ورودی ها در سطح مدیریت و برنامه ریزی توانمند خواهند شد تا تصدی امور مربوط را به نحو شایسته عهده دار گردند. تأمین نیروی انسانی مدیر و مدبر در کلیه بخش های اجرایی صنعت گردشگری از جمله اهداف این دوره بوده است.

سر فصل دروس دوره ی کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی مدیریت گردشگری

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم