کاردانی گردشگری

تعریف و هدف دوره ی کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری

اهداف آموزش عالی جهانگردی، بهبود کیفی کارکنان و کارشناسان بخش جهانگردی به منظور کاهش و از بین بردن خلاء میان نیازها و انتظارات متقاضیان خدمات گردشگری و شاغلین صنعت می باشد. استفاده کنندگان از آموزش های عالی گردشگری کسانی خواهند بود که در تمام جنبه های توسعه اعم از عرضه یا مصرف نظام های آموزش جهانگردی دخیل هستند. روش آموزش های عالی گردشگری، کارکنان آتی بخش گردشگری را قادر می سازد که عملکرد خود را بهبود بخشند و فرصت های شغلی بهتری را در بازار کار پیدا کنند. این روش امکان بهبود در حرفه گرایی خدمات توسط کارفرمایان و رقابت در تجارت را فراهم می کند.

سر فصل دروس دوره کاردانی حرفه ای هتلداری

ترم اول
ترم دوم
ترم سوم
ترم چهارم