مدیریت امور مالی


 • سید حسین حسینی

واحد مالی – صندوق رفاه


 • 1- عضو ثابت کمیته قرض الحسنه دانشجویی
 • 2- نظارت بر ثبت وام دانشجویی در سیستم صندوق رفاه و ارسال به شهریه
 • 3- ثبت و ضبط کلیه دریافتی های دانشجویان
 • 4- تنظیم صورت مالی ماهانه صندوق رفاه
 • 5- گزارش سالانه عملکرد صندوق رفاه
 • 6- نظارت بر تقسیط شهریه

واحد مالی – مدیریت مالی


 • 1- مدیریت و نظارت بر منابع مالی
 • 2- ارائه بیلان مالی از عملکرد دانشگاه
 • 3- تدویین ضوابط ارتقاء سطح حرفه ای پرسنل مالی
 • 4- برنامه ریزی – هدایت هماهنگی در چهارچوب مقررات قوانین و دستورالعمل های مصوب
 • 5- مشارکت در برنامه ریزی – ارائه پیشنهادات و سیاست اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • 6- محاسبه و حق التدریس اساتید
 • 7- نظارت و رسیدگی به اعتبارات تنخواه
 • 8- نظارت و رسیدگی به تسویه شهریه دانشجویان
 • 9- محاسبه لیست حقوق کارکنان