بسمه تعالی


تعریف و هدف دوره کارشناسی هتلداری

 • این دوره مشتمل بر سلسله دروسی است که امکان ارتقاء سطح دانش ومهارت نیروهای مورد نیاز صنعت را نه تنها تامین بلکه زمینه های اشتغال را بهینه سازی می کند .علوم مورد وصف در این دوره نیاز های مهارتی یک مدیر را نشانه گرفته و وظایف اورا در قالب حرفه ای تشریح میسازدو این امکان فراهم میگردد تا در بخش عملیاتی ان را تجربه کند.

سر فصل دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی


مدیریت هتل داری


ترم اول


نام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
کاربینی 1 - 32 32 -
مردم شناسی 3 48 - 48 -
مفاهیم مهمان پذیری در صنعت هتلداری 2 32 - 32 -
مبانی سازمان و مدیریت 2 - 32 32 -
مبانی سازمان و مدیریت 2 32 - 32 -
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی 1 1 - 64 64 -
آمار و احتمالات 2 32 - 32 -
دو درس از جدول دروس عمومی 4 64 - 64 -
جمع 15 208 96 304 -


ترم دومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
رفتار سازمانی 2 32 - 32 -
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی2 1 - 64 64 -
مدیریت مراکز تفریحی 2 32 - 32 مبانی سازمان و مدیریت
ارتباط با مشتری 2 32 - 32 مردم شناسی و مفاهیم مهمان پذیری در صنعت هتلداری
مدیریت عملیات آشپزخانه 3 32 48 80 مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت خدمات پذیرایی 2 32 - - مبانی سازمان و مدیریت
یک درس از جدول دروس عمومی 2 32 - 32 -
یک درس از جدول دروس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
کارورزی 1 2 - 240 240 -
جمع 18 224 352 576 -


ترم سومنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
روش تحقیق و پروژه 2 16 48 64 آمار و احتمالات
مکالمه زبان انگلیسی تخصصی3 1 - 64 64 مکالمه زبان انگلیسی تخصصی1
بازاریابی در هتل 3 48 - 48 -
مدیریت کنترل هزینه غذا 3 32 48 80 آمار و احتمالات
مدیریت عملیات خانه داری 2 16 48 64 مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت عملیات فرانت آفیس 2 16 48 64 مبانی سازمان و مدیریت
یک درس از جدول دروس اختیاری 2 32 - 32 -
یک درس از جدول دروس مشترک 2 32 - 32 -
تربیت بدنی 2 1 - 32 32 -
جمع 18 192 288 480 -


ترم چهارمنام درس تعداد واحد ساعت پیش نیاز
- - نظری عملی جمع -
متون زبان انگلیسی تخصصی 2 16 48 64 مکالمه زبان انگلیسی تخصصی
مدیریت MIS 2 32 - 32 -
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی در هتل 2 16 32 48 مبانی سازمان و مدیریت
مدیریت رویداد ها و تشریفات 3 32 32 64 مبانی سازمان و مدیریت
کیفیت در هتل 2 32 - 32 -
یک درس از جدول دروس اختیاری 2 32 - 32 -
یک درس از دروس مهارت مشترک 2 32 - 32 -
یک درس از جدول دروس عمومی 2 32 - 32 -
کارورزی 2 2 - 240 240 -
جمع 19 224 352 576 -

اطلاعيه ها

 • قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه :
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی در کلیه رشته ها: 1395/11/14
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 94-95 در کلیه رشته ها: 1395/11/11
  - انتخاب واحد دانشجویان مقطع کاردانی 95-96ر کلیه رشته ها: 1395/11/3

 • لازم به ذکر است سامانه انتخاب واحد به مدت یک روز باز بوده و بایستی پس از انجام انتخاب واحد، فردای آن روز با در دست داشتن 3 نسخه از پرینت انتخاب واحد جهت تائید نهایی آن به اداره آموزش مراجعه نمایند .
  اداره آموزش

 • اطلاعیه علاقمندان ادامه به تحصیل‌
 • اطلاعیه وزارت علوم