روابط عمومی


 • دکتر محمدعلی محرومی

شرح وظایف روابط عمومی :


 1. برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج امکانات و منابع ، هدایت ، نظارت و کنترل بر امور مرتبط با مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه
 2. مدیریت و نظارت بر فرآیند انجام اقدامات لازم به منظور برقراری ارتباط با دانشگاه ها ، مؤسسات و مراکز دولتی و غیر دولتی
 3. برنامه ریزی و مدیریت اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه با رسالت ، اهداف ، برنامه ها و فعالیت های دانشگاه
 4. مدیریت امور اجرائی برگزاری مراسم و همایش های مربوط به واحدهای تابعه دانشگاه طبق برنامه مصوب واحدهای ذی ربط
 5. مدیریت انتشار نشریه های خبری با انجام هماهنگی های لازم با واحدهای ذی ربط
 6. مدیریت فعالیت های مختلف تبلیغاتی دانشگاه در حیطه شرح وظایف
 7. فراهم نمودن زمینه لازم برقراری ارتباط و تفاهم بین دانشجویان ، کارکنان ، استادان ، و مسؤولان دانشگاه
 8. مدیریت امور پیمایش محیطی دانشگاه در زمینه سنجش نگرش ، عقاید ، نظرات و خواسته های مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه در قالب نظر سنجی ، مطالعات محیطی و انعکاس نتایج آن به ریاست محترم دانشگاه و حوزه های ذیربط
 9. نظارت و مدیریت امور مربوط به تشریفات و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی
 10. مدیریت فرآیند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بین واحدهای تابعه دانشگاه و رسانه های گروهی
 11. تنظیم و ارائه برنامه و بودجه حوزه
 12. تنظیم و ارائه گزارش های عملکرد دوره ای حوزه به مراجع ذی صلاح
 13. تهیه تابلوهای سردر اتاق ها
 14. تهیه تابلوهای راهنمای طبقات
 15. تهیه گزارش های مصوب از فعالیت هایی در ساختمان مرکزی دانشگاه در حال اجرا می باشد و همچنین گرفتن عکس و گزارش بصورت تصویری
 16. شرکت در جلسات کمیته وب سایت دانشگاه و پیگیری مصوبات آن
 17. پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین
 18. تهیه کلیه اطلاعیه های مدیریت ساختمان در زمینه های مختلف